สำนักสงฆ์เขาพระครู, ศรีราชา, ชลบุรี,

รวมธรรมะ => กระทู้เก่า => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ มิถุนายน 13, 2012, 10:44:59 AMหัวข้อ: ร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ฉลองพุทธชยันตี ถวายเป็นพุทธบูชา 2-4 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มิถุนายน 13, 2012, 10:44:59 AM
ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา 2-4 สิงหาคม 2555  ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

   สำนักสงฆ์เขาพระครู สถานปฏิบัติธรรมศรีราชา ได้จัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ถวายเป็นพุทธบูชา ในระหว่างวันที่  2-4  สิงหาคม 2555
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  
   ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร และเวียนเทียนใต้แสงจันทร์
 ในวันที่  2 สิงหาคม 2555
กำหนดการ
เวลา 18.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา 19.30 น. พิธีเวียนเทียน

 ท่านใดจะเข้าร่วมปฏิบัติธรรมให้แจ้งชื่อท่านในกระทู้นี้ได้เลย หรือสอบถามได้ที่              038-773349            

  รายชื่อผู้ปฏิบัติธรรม

คุณพรชัย แช่มช้อย
คุณวราภรณ์ รัตนตยารมณ์
คุณอาภรณ์ ฉิมฉ่ำ
คุณปณิดย์ชญา เวทการ
คุณชาติบดินทร์ ชัยสุภา
คุณวิภารัตน์ อุปครราช
คุณปธิดา  ปรุงเรือน
คุณศศิฉาย มากฉาย
คุณสิริบูลย์ พินิจวัฒน์
คุณภาวินีย์ พินิจวัฒน์
คุณธนกฤต พินิจวัฒน์
คุณธนเดช จิระภาณุพงศ์  
คุณวราภรณ์ เดชอุดมวิทยา
คุณศลิยาษา ศิลปชำนาญ
คุณชยุต ขำสมบัติ
คุณขนิษฐา ไกวัลเกษบุษย์
คุณปุณณภา จิตรเน่ีอง
คุณกระจ่างจิต ณ เชียงใหม่
คุณฉันทชิญา ไพชิต
คุณเนาวรัตน์ ศิลาอาสน์
คุณกาญจนา ทองนพคุณ
คุณวราภรณ์ เชื้อแก้ว
คุณสุพาพร เรืองแจ่ม
ด.ช.นราธิป เรืองแจ่ม
คุณธนบดี  เรืองแจ่ม
คุณกิติวุฒิ เสนามงคล
คุณกัลยารัตน์  ปรีชาเจริญศรี
คุณชนิตา  ปรีชาเจริญศรี
คุณเพ็ญพชร  บุญศรี
คุณพิชญ์กัญน์ ปัญญาสิริพันธุ์
คุณอัจฉรา แก้วกำพลกุล
คุณสมพร เสนามงคล
คุณชิดชม หอมสินธุ์
คุณณพรต นวกิตติภัทร
คุณณัฏฐ์กฤตา ตันติกุลเศรษฐ์
คุณพัทยา อินทรี
คุณศิริกาญจน์  ภาชีฉาย
ด.ญ.ณัฐนิชา  แสงรัม
คุณธันยมัย ชาวไร่
คุณนัชพัช ชาวไร่
คุณอัมรินทร์ พิมพ์หนู
คุณเสาวลักษณ์ พิมพ์หนู
คุณบุรินทณี รินทระ
คุณโสรยา ทองศรีเกตุ
คุณศันสนีย์ เล่ห์มงคล
คุณมานิตย์  จิตมาตย์  
คุณดรุณี  สุธาอรรจ์
คุณอัมรินทร์ พิมพ์หนู  3 คน
คุณวิเวียร์ จรัณยานนท์
ด.ญ.ธนาภา มณีนิล
คุณสุปราณี บุญทองอ่อน
ด.ญ.ณัฏฐ์พัชร ณัฐบุญธวัช
คุณกัญสุชญา ณัฐบุญธวัช
คุณหทัยพัจน์ ผลมาตย์ 2 คน
วราภรณ์  ฤกษ์สมโภชน์
คุณเรณู  จันดี
คุณสำเนียง  แสงสีอ่อน
คุณเยาวพา ทิพย์อุทัย
คุณจันทิพา ศิริจันทรานนท์
คุณวรรณาภรณ์  ศิริจันทรานนท์
คุณหทัยพัจน์   ผลมาตย์
คุณเบญญาภา  ผลมาตย์
คุณศรินรัตน์ วัชรธานินท์
คุณสัตตบงกช ตังคกุลวิวิชชุ์
คุณฐิตา สุนทรธรรมกิจ
คุณภัทจิรา สุนทรธรรมกิจ
คุณณิชมน สุนทรธรรมกิจ
คุณณิชา สุนทรธรรมกิจ
คุณสุรีย์พร อมรจิตรเวชกุล
คุณสุทธิกานต์ ชนะวิวัฒน์
คุณจิรสิน เอื้อฉัตรเพชร
คุณพลิศร์ สุนทรธรรมกิจ
คุณชาลิสา กาสิงห์
คุณโกสินทร์ เลิศสัตยากร
คุณปาริชาติ ลักษณะงาม
คุณวราภรณ์ นิลใบ
คุณแม่สุรณี กันอุปัทว์
คุณแม่สมบูรณ์ ชุยกระเดื่อง
คุณสถิตย์  แก้วมโนโชติ
คุณวาสนา แก้วมโนโชติ
คุณนิภาพร ไกยผาย
คุณศรัยกร แย้มละออ
คุณนวลจันทร์ แย้มละออ
คุณนลินธรณ์ โชติเสถียรหิรัญ
คุณสรยุตม์ รัตนมณี
คุณยุวลักษณ์ พันดวง
คุณนุจรินทร์ จันทวงศ์
คุณพิมลวรรณ เจริญสุข
คุณกัญญาพัชร สุโรพันธ์
คุณโสภา ศักดิ์วิชิต
คุณพรศรัณย์ จารุกลัส
คุณอดิศร แตรสันเที๊ยะ
คุณมนิสร สหฤทัยสังสิทธิ์
คุณอุไรพร แตรสันเที๊ยะ
คุณสัญชัย ขุดอิ่ม
คุณวนัสพร ขุดอิ่ม
คุณฐิตาภัสร์ เศรษฐาวชิราวุฒิ
คุณพรชัย แช่มช้อย
คุณอภิญญา แทนรินทร์
คุณนริศรา หวานสนิท
คุณธนัชญา ชลไชยะ
คุณพิชญา กิจจาณกรณ์
คุณถนัดกิจ พันธ์วรการ
คุณทิพยวรรณ สิพโส
คุณลัดดา จากกุลชอน
คุณณัฐวุฒิ โพธิ์แก้ว
คุณกมลทิพย์ ลังกายืน
คุณกมญรักษ์ ตรีโภคา
คุณอัมรินทร์ พิมพ์หนู
คุณเสาวลักษณ์ พิมพ์หนู
คุณบุรินทณี รินทระ
คุณสุวรรณา   สนองลักษณ์
คุณจารีนันท์ จูถนอม
คุณวันปิยะ เลิศปิยะวรรณ
คุณธนศักดิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ
คุณดารุณี ศรีสถาน
คุณเยาวเรศ เติมพานิชดี
คุณศิริลักษณ์ งามวรรณากร
คุณวรรณิศา ธเนศบูรพาทรัพย์
คุณปรียาพันธ์ ผูกพันธ์
คุณชลิดา ชมภูบุตร
คุณโรจนชัย อนุสุภารัตน์
คุณนันทนา ลักษณาวงษ์
คุณสุทิมา ไชยรัตนารมย์
มนันธรณ์ จงสมสกุลสิริ
สุปัญญา ธรรมสวัสดิ์
พรพรรณ ธรรมสวัสดิ์
ส้มแป้น ประสิทธิชัย
ณัฐ พชรสุวรรณสิริ
คุณปรีชญาพร  เทียมวงเดือน
คุณชไมมน วิศีษฏบุตร
คุณเกศรินทร์  เทียมวงเดือน
เกศรินทร์  เทียมวงเดือน
น.ส. ปรีชญาพร  เทียมวงเดือน
น.ส. ชไมมน วิศิษฏบุตร


หัวข้อ: Re: ร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ฉลองพุทธชยันตี ถวายเป็นพุทธบูชา 2-4 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: Arporn ที่ มิถุนายน 22, 2012, 02:35:32 PM
ขอลงทะเบียนปฎิบัติธรรมวันที่ 2-4 สิงหาคม 2555 จำนวน 2 คนค่ะ โดยมีรายชื่อดังนี้ค่ะ

1. วราภรณ์ รัตนตยารมณ์
2. อาภรณ์ ฉิมฉ่ำ

พร้อมทั้งสวดอิติปิโสวันอาสาฬหบูชาด้วยค่ะ
ขอขอบคุณมากค่ะ


หัวข้อ: Re: ร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ฉลองพุทธชยันตี ถวายเป็นพุทธบูชา 2-4 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: Pattranit ที่ มิถุนายน 22, 2012, 03:34:43 PM
สนใจเข้าร่วมค่ะ แต่จะเข้ามายืนยันอีกครั้งนึงค่ะ เพราะยังไม่แน่ใจว่าจะลางานในช่วงนั้นได้หรือไม่ค่ะ


หัวข้อ: Re: ร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ฉลองพุทธชยันตี ถวายเป็นพุทธบูชา 2-4 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: Wiparat Upakhonrach ที่ มิถุนายน 23, 2012, 08:53:18 AM
สนใจค่ะ แต่จะขอเข้ามายืนยันอีกทีนะคะ ขออนุโมทนา บุญค่ะ

ไม่ทราบว่าบริจาคโลหิตวันไหนคะ


หัวข้อ: Re: ร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ฉลองพุทธชยันตี ถวายเป็นพุทธบูชา 2-4 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มิถุนายน 24, 2012, 11:13:04 AM
สนใจค่ะ แต่จะขอเข้ามายืนยันอีกทีนะคะ ขออนุโมทนา บุญค่ะ

ไม่ทราบว่าบริจาคโลหิตวันไหนคะ

 วันที่ 2 สิงหาคม 2555 ครับ ตั้งแต่ 9.00-14.00 น.


หัวข้อ: Re: ร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ฉลองพุทธชยันตี ถวายเป็นพุทธบูชา 2-4 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: Wiparat Upakhonrach ที่ กรกฎาคม 11, 2012, 01:35:55 PM
ขอลงชื่อเข้าร่วมการปฎิบัติธรรมครั้งนี้ด้วยเจ้าค่ะ  จำนวน 4 คน ค่ะ
  1. นางสาววิภารัตน์ อุปครราช
  2. นางสาวปธิดา  ปรุงเรือน
  3. นางสาวศศิฉาย มากฉาย
 


หัวข้อ: Re: ร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ฉลองพุทธชยันตี ถวายเป็นพุทธบูชา 2-4 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: Wiparat Upakhonrach ที่ กรกฎาคม 13, 2012, 02:13:21 PM
ขอร่วมบริจาคเลือดด้วยเจ้าค่ะ ไม่ทราบว่าจะทัน
วิภารัตน์ อุปครราช     


หัวข้อ: Re: ร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ฉลองพุทธชยันตี ถวายเป็นพุทธบูชา 2-4 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กรกฎาคม 14, 2012, 09:35:24 AM
ขอร่วมบริจาคเลือดด้วยเจ้าค่ะ ไม่ทราบว่าจะทัน
วิภารัตน์ อุปครราช    

ได้ครับ สาธุๆ


หัวข้อ: Re: ร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ฉลองพุทธชยันตี ถวายเป็นพุทธบูชา 2-4 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: padme ที่ กรกฎาคม 25, 2012, 01:57:42 PM
แจ้งชื่อร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ค่ะ

อารียา สวานสัน
อิศราวดี ดีชัยรัมย์


หัวข้อ: Re: ร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ฉลองพุทธชยันตี ถวายเป็นพุทธบูชา 2-4 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: padme ที่ กรกฎาคม 25, 2012, 02:15:50 PM

ขอร่วมบริจาคโลหิตด้วยค่ะ  (อารียา)


แจ้งชื่อร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ค่ะ

อารียา สวานสัน
อิศราวดี ดีชัยรัมย์
หัวข้อ: Re: ร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ฉลองพุทธชยันตี ถวายเป็นพุทธบูชา 2-4 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: Linchacha ที่ กรกฎาคม 26, 2012, 07:08:24 AM
ขอลงชื่อปฏิบัตธรรม ค่ะ 2-3 ส.ค.55 ได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์

นส. ชาลิสา กาสิงห์ ค่ะ

เนื่องจากไม่สามารถลางานได้ได้ถึง 3 วันค่ะหัวข้อ: Re: ร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ฉลองพุทธชยันตี ถวายเป็นพุทธบูชา 2-4 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: Wiparat Upakhonrach ที่ กรกฎาคม 28, 2012, 07:21:26 PM
ขอลงชื่อเพิ่มเติมค่ะ
นิภาพร ไกยผาย


หัวข้อ: Re: ร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ฉลองพุทธชยันตี ถวายเป็นพุทธบูชา 2-4 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: tanadkid ที่ กรกฎาคม 30, 2012, 02:02:11 PM
ขอลงทะเบียนปฏิบัติธรรมครับ 2-4 ส.ค. ต้องขอโทษด้วยครับที่ลงทะเบียนช้าไปครับ
นายถนัดกิจ พันธ์วรการ


หัวข้อ: Re: ร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ฉลองพุทธชยันตี ถวายเป็นพุทธบูชา 2-4 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: Suwanna205 ที่ กรกฎาคม 31, 2012, 02:37:31 PM
ลงทะเบียน เพิ่ม 1 คนค่ะ  วันที่ 2-4 สิงหาค่ะ
สุวรรณา   สนองลักษณ์


หัวข้อ: Re: ร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ฉลองพุทธชยันตี ถวายเป็นพุทธบูชา 2-4 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: titaree ที่ สิงหาคม 01, 2012, 12:58:09 PM
แจ้งชื่อเข้าร่วมสวดธัมมจักกัปปวัฒนสูตรและเวียนเทียน วันที่ 2 สิงหาคม 2555

1. นางทัศนีย์   จำปาแพง
2. นายพิสิษฐ์  ทัพคุณ
3. นางสาวฐิตารีย์  วัฒนพานิช
4. เด็กหญิงรัฐนันท์  ทัพคุณ


หัวข้อ: Re: ร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ฉลองพุทธชยันตี ถวายเป็นพุทธบูชา 2-4 สิงหาคม
เริ่มหัวข้อโดย: jangky ที่ สิงหาคม 01, 2012, 06:52:27 PM
นมัสการพระอาจารย์และหลวงพี่

ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา  2 - 4  สิงหาคม  จำนวน  3  รายชื่อค่ะ

1.    ลัดดา      เจริญรุจิกวิน
2.    วารุณี      อรุณสิริทรัพย์
3.    นุศรินทร์   มนัสมั่นคง